Insights | August 14, 2019

Recent decision offers a tax incentive for solar panel purchases

English summary, article (in Finnish) below: A new decision by the Finnish Central Tax Board offers a tax incentive for purchases of solar panels. According to the decision, a limited liability housing company's sale of electricity produced by solar panels to a company that sold electricity was deemed to be VAT liable business activity. If the decision remains final, it could provide a significant incentive for housing companies and private households that purchase solar panels. Correspondingly, it could provide additional marketing asset to companies that sell solar panels.


 

Keskusverolautakunnan päätös tarjoaa verokannustinta aurinkopaneelien hankintaan

Keskusverolautakunta on antanut mielenkiintoisen päätöksen (KVL 2019/28, ei lainv.), jonka mukaan asunto-osakeyhtiön myydessä aurinkopaneelilla tuotettua sähköä asunto-osakeyhtiön ulkopuolelle katsottiin myynti arvonlisäverolliseksi liiketoiminnaksi. Siltä osin kuin sähkö luovutettiin asunto-osakeyhtiön osakkaiden käyttöön yhtiövastikkeessa suoritettua korvausta vastaan myyntiä ei pidetty arvonlisäveron alaisena, sillä sen katsottiin rinnastuvan sähkön luovutukseen kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä. Jäädessään lainvoimaiseksi keskusverolautakunnan päätös voi luoda asunto-osakeyhtiöille kuin myös yksityistalouksillekin merkittävän kannustimen aurinkopaneelin hankintaan. Vastaavasti aurinkopaneeleja myyville yrityksille syntyisi yksi myyntivaltti aurinkopaneelien markkinoinnissa.

Keskusverolautakunnan päätös

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuhakemusta koskevan päätöksen mukaan hakijana oleva asunto-osakeyhtiö osti sähköyhtiö B Oy:ltä sähköä kiinteistön käyttöön, minkä lisäksi hakija tuotti aurinkosähkölaitteistolla sähköä kiinteistön käyttöön. Aurinkosähkö käytettiin ensivaiheessa asunto-osakeyhtiön yhteisissä tiloissa, mutta toisessa vaiheessa aurinkosähkö jaettiin laskennallisesti kiinteistöverkon liityntäpisteen takana oleville käyttöpaikoille eli osakkaille käytettäväksi sähköautojen latauspisteissä. Ylijäämäsähkön asunto-osakeyhtiö saattoi luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan sähkönmyyntiyhtiölle, joka luovutti sähköä edelleen sähkömarkkinoille.

Kun asunto-osakeyhtiö luovutti sähköä osakkaille ja peri siitä korvauksen osana arvonlisäverotonta yhtiövastiketta, kyse oli arvonlisäverolain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen yhteydessä tapahtuvasta sähkön luovuttamisesta, josta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa. Asunto-osakeyhtiön ei ollut myöskään suoritettava arvonlisäveroa osakkaille edellä mainitulla tavalla luovutetusta sähköstä omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten perusteella, koska aurinkosähkölaitteistolla tuotettua sähköä ei ollut valmistettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä, vaan verottoman kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä.

Aurinkosähkölaitteistolla tuotetun sähkön syöttäminen verkkoon jatkuvaluonteisia tuloja vastaan oli aineellisen omaisuuden hyödyntämistä, jota pidettiin arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna taloudellisena toimintana ja arvonlisäverolaissa tarkoitettuna liiketoiminnan muodossa tapahtuvana tavaran myyntinä. Tässä yhteydessä keskusverolautakunta viittasi myös EU-tuomioistuimen päätökseen C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, jossa EU-tuomioistuin päätyi samankaltaiseen lopputulokseen.

Keskusverolautakunnan päätöksen mukaan asunto-osakeyhtiön oli siten suoritettava veroa ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyntiyhtiölle. Merkitystä ei ollut sillä, oliko toiminta asunto-osakeyhtiölle tappiollista tai voitollista, eikä sillä, netottiko sähkönmyyntiyhtiö asunto-osakeyhtiön luovuttaman sähkön oman myyntinsä yhteydessä. Veroa ei ollut kuitenkaan suoritettava, jos AVL 3 §:ssä säädetyt vähäisen toiminnan edellytykset täyttyivät.

Päätöksen mahdolliset verohyödyt

Mikäli aurinkopaneeli hankitaan kokonaisuudessaan arvonlisäverolliseen käyttöön, asunto-osakeyhtiöllä on oikeus vähentää aurinkopaneelin hintaan sisältyvä arvonlisävero kokonaisuudessaan. Arvonlisäverovelvolliseksi voi rekisteröityä myös vapaaehtoisesti, vaikka niin sanottu vähäisen toiminnan alaraja (10.000 euroa) ei ylittyisi. Sähkön myynti voidaan tarvittaessa järjestää niin, että myös asunto-osakeyhtiön osakkaille luovutettu sähkö myydään arvonlisäverollisena esimerkiksi erillistä laskua vastaan. Vaihtoehtoisesti koko aurinkopaneelilla tuotettu sähkö voitaisiin myydä ulkopuoliselle sähköyhtiölle, joka netottaa myydyn sähkön asunto-osakeyhtiön ostaman sähkön hinnassa. Näin asunto-osakeyhtiö voisi saada vähennyksen aurinkopaneelin ostohinnasta kokonaisuudessaan, mikä vastaisi paneelin ostohintaan sisältyvää 24 % arvonlisäveroa. Asunto-osakeyhtiölle tai sen osakkaille ei syntyisi tästä merkittäviä lisäkuluja (pl. hallinnolliset kulut). Olennaista olisi selvittää kussakin yksittäistapauksessa, miten laskutus ja asian muu käytännön toteutus parhaiten toteutetaan.

Arvonlisäverolaki tarjoaa arvonlisäverohuojennuksen vähäisen toiminnan harjoittajalle. Mikäli asunto-osakeyhtiön arvonlisäverollinen myynti jäisi alle 30 000 euroa, asunto-osakeyhtiön ei tarvitsisi tilittää keräämäänsä arvonlisäveroa, osittain tai ollenkaan. Käytännössä tämä mahdollistasi arvonlisäveron vähennyksen aurinkopaneelista ilman, että myydystä sähköstä tarvitsisi tilittää arvonlisäveroa. Tämä voi mahdollistaa edullisemman sähkön myyntihinnan osakkaille. Koska laskettaessa kokonaismyynnin määrää mukaan lasketaan myös tiettyjä arvonlisäverottomia eriä on toistaiseksi tulkinnanvaraista, tulisiko taloyhtiön keräämät yhtiövastikkeet laskea mukaan huojennukseen oikeuttavaan kokonaismyyntiin. Yksityistalouksilla, jotka hankkivat aurinkopaneelin ja järjestävät toimintansa edellä kuvatulla tavalla, voi huojennus tulla kuitenkin helpommin kyseeseen, sillä heillä ei olisi lähtökohtaisesti sähkön myynnin lisäksi muita kokonaismyyntiin laskettavia tuloja. Kuten sanottua, järjestely voisi olla edullinen joka tapauksessa, vaikka kyseistä alarajahuojennusta ei saataisikaan.

Aurinkopaneeleja myyvien yritysten ja erilaisten kiinteistöyhtiöiden kannattaa nyt miettiä päätöksen hyödyntämistä. Kerromme mielellämme asiasta lisää.